Rapportering

Her får du et oversikt over Biota Naturkompetanse sine rapporter og fagnotater siden oppstarten i september 2022. Det er lagt lenke til rapport nr. 4. Ta kontakt hvis du er interessert i noen av de andre rapportene!

Biota rapporter

Biota rapport nr. 1

Eilertsen L. 2022. Naturmangfoldsrapport for planlagt utbygging ved Hundtjørna, Askøy kommune. Biota rapport nr. 1. 10 sider. ISBN 978-82-693078-0-2.

Biota rapport nr. 2

Todt C & Eilertsen L. 2022. Naturmangfoldrapport for planlagt brygge ved Kålvikholmen, Sarpsborg kommune.  Biota rapport nr. 2. 10 sider. ISBN 978-82-693078-0-3.

Biota rapport nr. 3

Todt C. 2022. Funksjonell strandsone og hensynssone langs vassdrag i Snekkevika, Alver kommune.  Biota rapport nr. 3. 16 sider.

Biota rapport nr. 5

Eilertsen L & Hellen BA. 2023. Blådalselva kraftverk, Gloppen kommune - Konsekvensutredning for naturmangfold. 31 sider. 

Biota rapport nr. 6

Todt C. 2023. Ny oppdrettslokalitet Fjøløy, Stavanger kommune - Konsekvensutredning for naturmangfold og naturressurser. 61 sider.

Biota fagnotater


Hellen BA 2022. Utforming av kulvert nederst i Kvernhusbekken, Søya.  


Hellen BA 2022. Vurdering av elveforebygging/plastring langs Sogndalselvi ved Sogndal Handelspark.


Eilertsen L. 2022. Naturfaglig vurdering av planlagt utbygging på gnr. 120 bnr. 150 i Bergen kommune.


Eilertsen L. 2022. Kartlegging av naturmangfold - Jacob Kjødes veg/Mosebakken, Bergen kommune.


Eilertsen L.  2022. Kartlegging av naturmangfald - Øvre Hogane bustadfelt, Stryn kommune.

Rapporter fra samarbeidsprosjekter

RB rapport 3803

Todt C, Tvergberg J, Økland IE & Eilertsen M 2022. Grimstadfjordområdet i Bergen kommune. Vurdering av følsomhet i henhold til forurensingsforskriften. Rådgivende Biologer rapport 3803. 25 sider. ISBN 978-82-8308-987-5.