Om oss

Vi er opptatt av å være faglig oppdatert og ha høy kvalitet på tjenestene vi leverer! 

Biota Naturkompetanse ble stiftet 1. september 2022 og består av tre erfarne biologer; Linn, Bjart Are og Christiane. Etter å ha jobbet sammen i mange år i ansvarsfulle stillinger, valgte vi å starte Biota sammen. Vi har til felles at vi er glade i fagfeltet vårt og er opptatte av å gjøre en god jobb, ikke bare for kunden sin del, men fordi vi er stolte av yrket vårt. 

Linn Eilertsen, daglig leder

Linn er daglig leder og naturforvalteren i selskapet. Hun har hovedfag i naturressursforvaltning fra NTNU i Trondheim og jobbet i miljøforvaltningen før hun i 2009 startet i konsulentbransjen. Hun har som konsulent jobbet mest med kartlegging av naturtyper på land og skogregistreringer i forbindelse med verneprosesser. Linn har høy kompetanse på karplanter og god oversikt over lav og moser, særlig knyttet til skog på Vestlandet. De senere årene har hun jobbet en del med vannplanter i forbindelse med overvåking av innsjøer og gjengroingsproblematikk. Linn har også bidratt på restaureringsprosjekter av våtmark, laget forvaltningsplaner for verneområder og skjøtselsplaner for slåttemark.    

Bjart Are Hellen, biolog

Bjart Are er ferskvannsøkolog og fiskeekspert. Han har hovedfag fra Universitetet i Bergen og har jobbet i konsulentbransjen siden 1996. Han har vært borti et utall av ulike problemstillinger og har en unik bredde i sitt fagfelt. Bjart Are har ledet store nasjonale overvåkingsprogram for Miljødirektoratet og har, i tillegg til fiskeundersøkelser, lang erfaring med bunndyr, dyreplankton og vannkjemiske undersøkelser, og er en dyktig prosjektleder. Bjart Are har også mye erfaring fra undersøkelser i regulerte vassdrag har en svært god hydrologiske forståelse. I det siste tiåret har han utført hydromorfologiske beregninger for mange vassdrag i forbindelse med revisjoner av eksisterende kraftverk. I denne perioden har han også ledet og utført habitatkartlegging i så vel store laksevassdrag som små sjøørretbekker.

Christiane Todt, biolog

Christiane er marinbiolog og taksonom. Hun har doktorgrad i systematisk zoologi fra Universität Wien (Østerrike) og har jobbet som forsker både på University of Maine i USA og Universitetet i Bergen, før hun startet sin karriere i konsulentbransjen i 2013. Hun har undervist, organisert kurs for Forskerskolen i Biosystematikk (ForBio) og har kartlagt Norske ormebløtdyr for Artsdatabanken. Hun har også har vært med på tallrike nasjonale og internasjonale tokt og forskningsprosjekter i sammenheng med marin bunnfauna. Som konsulent har hun erfaring med vurdering av miljøtilstand i sjø, verdivurdering av naturmangfold og konsekvensutredninger, og hun har vært involvert i flere prosjekter tilknyttet planlegging av marine verneområder.