Om oss

Vi er opptatt av å være faglig oppdatert og ha høy kvalitet på tjenestene vi leverer! 

Biota Naturkompetanse ble stiftet 1. september 2022 og består av fem erfarne biologer. Vi har alle lang erfaring fra konsulentbransjen og fra våre fagområder. Og vi har til felles at vi er glade i fagfeltet vårt og er opptatte av å gjøre en god jobb, ikke bare for kunden sin del, men fordi vi er stolte av yrket vårt.

Linn Eilertsen, daglig leder

Linn er daglig leder og naturforvalteren i selskapet. Hun har hovedfag i naturressursforvaltning fra NTNU i Trondheim og jobbet i miljøforvaltningen før hun i 2009 startet i konsulentbransjen. Hun har som konsulent jobbet mest med kartlegging av naturtyper på land og skogregistreringer i forbindelse med verneprosesser. Linn har høy kompetanse på karplanter og god oversikt over lav og moser, særlig knyttet til skog på Vestlandet. De senere årene har hun jobbet en del med vannplanter i forbindelse med overvåking av innsjøer og gjengroingsproblematikk. Linn har også bidratt på restaureringsprosjekter av våtmark, laget forvaltningsplaner for verneområder og skjøtselsplaner for slåttemark.    

Bjart Are Hellen, biolog

Bjart Are er ferskvannsøkolog og fiskeekspert. Han har hovedfag fra Universitetet i Bergen og har jobbet i konsulentbransjen siden 1996. Han har vært borti et utall av ulike problemstillinger og har en unik bredde i sitt fagfelt. Bjart Are har ledet store nasjonale overvåkingsprogram for Miljødirektoratet og har, i tillegg til fiskeundersøkelser, lang erfaring med bunndyr, dyreplankton og vannkjemiske undersøkelser, og er en dyktig prosjektleder. Bjart Are har også mye erfaring fra undersøkelser i regulerte vassdrag og har en svært god hydrologiske forståelse. I det siste tiåret har han utført hydromorfologiske beregninger for mange vassdrag i forbindelse med revisjoner av eksisterende kraftverk. I denne perioden har han også ledet og utført habitatkartlegging i så vel store laksevassdrag som små sjøørretbekker.

Christiane Todt, biolog

Christiane er marinbiolog og taksonom. Hun har doktorgrad i systematisk zoologi fra Universität Wien (Østerrike) og har jobbet som forsker både på University of Maine i USA og Universitetet i Bergen, før hun startet sin karriere i konsulentbransjen i 2013. Hun har undervist, organisert kurs for Forskerskolen i Biosystematikk (ForBio) og har kartlagt Norske ormebløtdyr for Artsdatabanken. Hun har også har vært med på tallrike nasjonale og internasjonale tokt og forskningsprosjekter i sammenheng med marin bunnfauna. Som konsulent har hun erfaring med vurdering av miljøtilstand i sjø, verdivurdering av naturmangfold og konsekvensutredninger, og hun har vært involvert i flere prosjekter tilknyttet planlegging av marine verneområder.

Christine Pötsch, biolog

Christine er planteøkolog og botaniker. Hun har mastergrad i biodiversitet og økologi fra Universitetet i Bergen og har i flere år jobbet med undervisning og som forskningsassistent og -‍tekniker på universitetet før hun startet i konsulentbransjen. Christine har lang erfaring med kartlegging av karplanter, men også moser og lav, og er spesielt interessert i sopp. Hun har jobbet mye med kartlegging av naturtyper, deriblant skog i forbindelse med verneprosesser, og har jobbet i forskjellige deler av landet. Hennes bakgrunn som økolog gjør at hun har en god forståelse for sammenhenger i naturen. Christine har stor interesse for læring og utvikling. 

Thomas Tveit Furset, biolog

Thomas er fiskeribiolog. Han har mastergrad i fiskeribiologi og forvaltning fra Universitetet i Bergen, og har arbeidet som konsulent siden 2012 med undersøkelser i både sjø og ferskvann. I sjø har han arbeidet mest med tilstandsvurdering av bløtbunn, vannkvalitet og strømmålinger, og i ferskvann har han blant annet erfaring med bestandsvurdering for anadrom fisk og innlandsfisk, vurdering av miljøpåvirkning fra menneskelige inngrep, overvåking av vannkvalitet og habitatkartlegging. Han har også lang erfaring som internkontrollansvarlig og kvalitetsansvarlig, med koordinering og tilrettelegging av systemer i forbindelse med oppfylling av myndighets- og akkrediteringskrav.