Naturkartlegging

Vi i Biota Naturkompetanse kartlegger naturmangfoldet på land, i strandsonen, i sjø og i ferskvann. Alle typer naturundersøkelser gjennomføres i tråd med gjeldende standarder eller veiledere for kartlegging.

Elvemunning, Lofoten
Elvemunning, Lofoten

Naturmangfoldsvurdering

Vi lager fagrapporter og vurderinger etter naturmangfoldlovens § 8-12 til i forbindelse med ulike plansaker.

Naturtypekartlegging på land

Vi har lang erfaring med å kartlegge terrestriske naturtyper etter NiN-systemet og samarbeider ofte med andre firma om større kartleggingsoppdrag. 

Naturkartlegging i strandsonen og på dyp sjøbunn

Vi kartlegger arter og naturtyper etter DN-håndbok 19 og NiN-systemet (Natur i Norge) ved befaring og fridykking, eller ved hjelp av innleid ROV. Vi har bl.a. erfaring med korallkartlegging og -overvåking.