Konsekvensutredning

Myndighetene stiller krav om konsekvensutredning ved diverse større og mindre tiltak som kan påvirke naturen. Biota utarbeider konsekvensutredninger for tiltak på land, i sjø og i ferskvann.

Tareskog, Fitjar kommune
Tareskog, Fitjar kommune


Konsekvensutredning

Vi utarbeider konsekvensutredninger for naturmangfold, friluftsliv og naturressurser etter nasjonale retningslinjer. Vi har erfaring med konsekvensutredninger i forbindelse med bl.a. vannkraftverk, veiprosjekter, utfylling i sjø, utbedring av farled i sjø, oppdrettsanlegg, reguleringsplaner og kommuneplaner. 

Verdivurdering

I noen tilfeller vil en ikke ha behov for en konsekvensutredning, men det kreves en verdivurdering for naturmangfold eller naturressurser. Vi utarbeider verdivurderinger  basert på egen kartlegging og/eller eksisterende informasjon.