Artskunnskap

Artskunnskap er grunnleggende for kartlegging av naturen. Vi i Biota Naturkompetanse har omfattende erfaring med artsbestemmelse av landplanter og marine virvelløse dyr, og har et stort nettverk av fageksperter som vi kan involvere når det trengs.

Gul pærelav, Pyrenula occidentalis (NT)
Gul pærelav, Pyrenula occidentalis (NT)
Sjøtre, Paragorgia arborea (NT)
Sjøtre, Paragorgia arborea (NT)

Rødlistearter

Vi har fokus på å fange opp rødlistede arter under våre kartleggingsoppdrag og registrerer viktige funn i nasjonale databaser.

Fremmede arter

Kartlegging av fremmede arter er et krav i mange sammenhenger og vi både kartlegger, kartfester og gir konkrete råd om avbøtende tiltak. 

Bunndyr, dyreplankton, vannplanter og vannkjemi

Vi tar prøver av bunndyr, dyreplankton, vannplanter og vannkjemi i elver og innsjøer. Basert på prøvene og indekser vurderer vi tilstanden og påvirkninger på lokalitetene. Bunndyr og plankton blir artsbestemt av våre underleverandører.

Artsbestemmelser

Hvis du trenger hjelp med å artsbestemme karplanter, kryptogamer og sopp fra innsamlinger på land kan vi bistå med dette. I det marine miljøet har Christiane bred kunnskap om virvelløse dyr og alger. For artsgrupper vi ikke har tilstrekkelig kunnskap selv kan vi sette deg i kontakt med eksperter på den relevante organismegruppen.