Habitatkartlegging i vassdrag

Hydromorfologisk habitatkartlegging gir essensiell bakgrunnsinformasjon for forvaltning av fiskebestander i vassdrag. Vi gir også råd i sammenheng med forbedrende tiltak.

Elvestryk
Elvestryk


Habitatkartlegging i vassdrag

Vi kartlegger produksjonsforholdene og inngrep i alt fra store elver til små sjøørretbekker. Basert på kartleggingen gir vi råd om og prioriterer tiltak for å bedre forholdene for fisk og andre organismegrupper. Vi gir også råd om fiskepassasjer. 

Hydrologi

Vi vurderer hydrologiske påvirkninger på vassdrag, og simulerer og beregner endringer i vannføring og vanndekning som følge av regulering. Resultatene knyttes til biologiske parametere.